"Vì đoàn viên và người lao động,vì sự phát triển bền vững của tỉnh Lào Cai, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn."

  Thứ 4, ngày 11/12/2019

Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong website của chúng tôi?

  • Tin Tức - Sự Kiện
  • Tra cứu văn bản

Thông tin truy cập

  • 325249

Thời tiết

Tin tức sự kiện » Ủy Ban Kiểm tra

Chi bộ Liên đoàn Lao động tỉnh tăng cường công tác phối hợp thực hiện Đề án 18-ĐA/TU của Tỉnh ủy Lào Cai

    Từ 2016 đến nay, thực hiện Đề án số 18-ĐA/TU ngày 27/11/2015 về “đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí và chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ đảng viên tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2016-2020” và các kế hoạch của Ban Nội chính Tỉnh ủy Lào Cai, kế hoạch của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh,        Chi ủy chi bộ LĐLĐ tỉnh đã làm tốt công tác phối hợp với Đảng đoàn và cơ quan Liên đoàn Lao động tỉnh trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí và chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ đảng viên.  

Chi bộ lãnh đạo thực hiện tốt công tác an ninh, quốc phòng
     Theo đó, Chi ủy thống nhất phối hợp tốt trong việc lãnh đạo tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật liên quan đến công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. Chỉ đạo cán bộ, đảng viên trong chi bộ làm tốt công tác tham mưu cho Ban thường vụ hướng dẫn các cấp công đoàn tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Luật phòng, chống tham nhũng của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (ngày 29/11/2005); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng (ngày 4/8/2007); Nghị quyết Trung ương 3 - Khóa X về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí ... và các Chỉ thị, Nghị định, Thông t¬ư của Chính phủ quy định về công tác cán bộ và minh bạch tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức; Đề án số 18-ĐA/TU của BCH Đảng bộ tỉnh Lào Cai với những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể. Chi ủy chi bộ đã tăng cường lãnh đạo Công đoàn cơ sở cơ quan LĐLĐ tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho đội ngũ cán bộ công chức cơ quan LĐLĐ tỉnh; thông qua các buổi sinh hoạt chi bộ, Công đoàn, Đoàn thanh niên cơ quan, các Nghị quyết của chi bộ, Công đoàn, Đoàn Thanh niên lồng ghép tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Luật phòng chống tham nhũng tới cán bộ, đảng viên, từ đó đã nâng cao được ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm và quyết tâm phòng, chống tham nhũng của cán bộ công chức, đảng viên trong cơ quan.
      Hàng năm, Chi ủy phối hợp chặt chẽ với Đảng đoàn Liên đoàn Lao động tỉnh thực hiện tốt công tác quy hoạch cán bộ, việc rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cán bộ, công tác điều động, luân chuyển vị trí công tác của cán bộ theo Nghị định 158/2007/NĐ-CP, nghị định 150/2013/NĐ-CP, tham gia ý kiến về thực hiện công tác quy hoạch, sắp xếp cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2018-2023 của Đảng đoàn, của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh; việc chỉ đạo, hướng dẫn công đoàn cấp dưới rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2017-2022, nhằm đảm bảo nguồn cán bộ, phát huy hiệu quả sử dụng cán bộ, năng lực cán bộ trong hệ thống công đoàn toàn tỉnh. 
      Phối hợp chỉ đạo và tăng cường vai trò giám sát của chi bộ đối với việc tổ chức, hướng dẫn công tác kê khai và việc thực hiện công khai kết quả kê khai minh bạch tài sản, thu nhập của cán bộ đảng viên. Theo đó 100% cán bộ, đảng viên thuộc đối tượng kê khai tài sản, thu nhập theo Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 của Chính phủ, Thông tư 08/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ về hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập đều chấp hành việc  kê khai nghiêm túc, trung thực, đúng quy định; tổ chức thực hiện tốt việc công khai bản kê khai tài sản, thu nhập bằng hình thức niêm yết tại trụ sở cơ quan trong thời gian quy định; Chỉ đạo thực hiện tốt công tác báo cáo lên cấp trên theo định kỳ hằng năm. 
      Tiếp tục phối hợp lãnh đạo thực hiện nghiêm túc Quy chế dân chủ trong việc sử dụng kinh phí cơ quan, phát huy vai trò làm chủ của cán bộ, công chức, kết hợp chặt chẽ giữa chuyên môn với các đoàn thể quần chúng trong giám sát để kịp thời phát hiện, ngăn chặn đẩy lùi những biểu hiện thực hiện chưa đúng, có sai sót của cán bộ, đảng viên trong thực thi nhiệm vụ được giao; Phối hợp chỉ đạo tăng cường thực hiện Quy chế về tự kiểm tra công khai minh bạch tài chính, ngân sách cơ quan và tăng cường trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong giám sát việc sử dụng tài chính, tài sản cơ quan, tham gia góp ý kiến việc mua sắm trang thiết bị, văn phòng phẩm, việc sửa chữa cơ sở vật chất và trang thiết bị đảm bảo điều kiện làm việc phục vụ nhiệm vụ công tác của cơ quan theo hướng hiệu quả, tiết kiệm, công khai, minh bạch, rõ ràng và đảm bảo quy định. 
     Chi ủy chi bộ tiếp tục lãnh đạo Công đoàn cơ sở phối hợp với cơ quan tổ chức thực hiện tốt Quy chế dân chủ; chỉ đạo Ban thanh tra nhân dân giám sát việc thực hiện nghị quyết Hội nghị cán bộ công chức, việc thực hiện đúng Quy chế chi tiêu nội bộ, chế độ thanh quyết toán, thời gian thanh quyết toán đảm bảo đúng theo tiêu chuẩn và định mức quy định. 100% cán bộ công chức cơ quan tự giác thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí tại đơn vị; Chi ủy chi bộ cũng chú trọng lãnh đạo cán bộ đảng viên tham mưu chỉ đạo các Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở trong việc hỗ trợ Công đoàn cơ sở khối hành chính sự nghiệp và doanh nghiệp Nhà nước chỉ đạo nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban thanh tra nhân dân ở cơ sở, đẩy mạnh giám sát việc thực hiện nghị quyết hội nghị CBCC, hội nghị người lao động, việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, thực hiện dân chủ ở cơ sở của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.
     Việc triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15- 5- 2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Quy định số 08-QĐ/TU ngày 26-3-2016 của Tỉnh ủy Lào Cai về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, về đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ;   việc đăng ký và cam kết thực hiện tu dưỡng, đạo đức, lối sống và trách nhiệm nêu gương của từng cán bộ đảng viên; việc thực hiện tốt Quy tắc ứng xử của cán bộ công đoàn và chuẩn mực đạo đức của chi bộ đã góp phần tích cực trong việc phòng chống tham nhũng.
     Gần hai năm thực hiện Đề án số 18-ĐA/TU, chi bộ Liên đoàn Lao động tỉnh đã tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo và làm tốt công tác phối hợp với Đảng đoàn, cơ quan Liên đoàn Lao động tỉnh thực hiện tốt một số nhiệm vụ của mình, góp phần đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí và chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ đảng viên./.
Bài : Khánh Hà
Ảnh : Thành Công
Các tin khác

Album Ảnh

Bản Tin Công Đoàn

Liên kết sở ban ngànhDiện tích: 6.383,9 Km2

Dân số (2013): 656.900