"Vì đoàn viên và người lao động,vì sự phát triển bền vững của tỉnh Lào Cai, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn."

  Thứ 5, ngày 12/12/2019

Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong website của chúng tôi?

  • Tin Tức - Sự Kiện
  • Tra cứu văn bản

Thông tin truy cập

  • 325547

Thời tiết

Tin tức sự kiện » Ủy Ban Kiểm tra

Ủy ban kiểm tra công đoàn các cấp tỉnh Lào Cai nỗ lực hoàn thành kế hoạch công tác kiểm tra năm 2017

    Năm 2017, là năm tiếp tục thực hiện chương trình công tác kiểm tra công đoàn toàn khóa (2013-2018), cũng là năm diễn ra đại hội công đoàn cấp cơ sở và cấp trên trực tiếp cơ sở trong toàn tỉnh, do đó, việc xây dựng kế hoạch kiểm tra trong năm, tiến hành các cuộc kiểm tra theo kế hoạch đã đề ra sao cho phù hợp, là một yêu cầu thực tế đòi hỏi sự nỗ lực, tích cực thực hiện nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra công đoàn trong toàn tỉnh. 

 
Đồng chí Đỗ Lê Tín, Phó chủ tịch LĐLĐ tỉnh phát biểu tại Hội nghị tổng kết công tác UBKT năm 2017 Ảnh: PT (LĐLĐ tỉnh)
    Nắm chắc tình hình nhiệm vụ, Ủy ban kiểm tra LĐLĐ tỉnh Lào Cai đã chủ động tham mưu cho Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh xây dựng Kế hoạch kiểm tra năm 2017, tiếp tục giao chỉ tiêu kế hoạch hoạt động kiểm tra cho các cấp công đoàn trong tỉnh theo hướng giảm bớt một số cuộc kiểm tra trong năm ở các cấp dưới so với chỉ tiêu kế hoạch năm trước và chương trình thực hiện Nghị quyết chuyên đề của Ban thường vụ, tham mưu cho Ban thường vụ không tổ chức tập huấn nghiệp vụ kiểm tra trong năm, tập trung nâng cao hiệu quả, trọng tâm kiểm tra, nhằm giúp các cấp công đoàn trong tỉnh tập trung hơn cho việc chỉ đạo, tổ chức đại hội cấp dưới và cấp mình. 
    Kết quả hoạt động năm 2017, các cấp công đoàn trong tỉnh cơ bản hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch hoạt động kiểm tra trong năm được Ban thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh giao, tiến hành kiểm tra chấp hành Điều lệ được 1.199 cuộc (đồng cấp 933 cuộc, kiểm tra cấp dưới 266 cuộc); Ủy ban kiểm tra các cấp công đoàn thực hiện nhiệm vụ kiểm tra tài chính được 1.139 cuộc (đồng cấp 923 cuộc, cấp dưới 216 cuộc). Riêng Ủy ban kiểm tra Liên đoàn Lao động tỉnh, trong năm đã tham mưu giúp Ban Thường vụ kiểm tra 02 đơn vị về chấp hành Điều lệ công đoàn Việt Nam, các chỉ thị, nghị quyết, các quy định của công đoàn; đồng thời tập trung thực hiện kế hoạch kiểm tra tài chính trong năm đối với Ban thường vụ (đồng cấp) và kiểm tra 09 cuộc đối công đoàn cấp dưới và đơn vị Công ty Du lịch & dịch vụ công đoàn Sa Pa, khẩn trương hoàn thành 100% kế hoạch năm, không làm ảnh hưởng đến thời gian thực hiện kế hoạch kiểm tra của cấp dưới, cũng như việc chuẩn bị tổng kết nhiệm kỳ và việc chỉ đạo, tổ chức đại hội của các cấp công đoàn trong tỉnh. 
     Qua kiểm tra, cho thấy các cấp công đoàn trong tỉnh chấp hành tốt Điều lệ Công đoàn Việt Nam, các chỉ thị, nghị quyết, các quy định của công đoàn, không phát hiện dấu hiệu vi phạm Điều lệ; công tác quản lý, phân phối, sử dụng tài chính công đoàn đảm bảo phục vụ tốt cho hoạt động công đoàn các cấp từ tỉnh đến cơ sở, thực hiện chi tiêu tiết kiệm, đúng tiêu chuẩn định mức quy định, góp phần đẩy mạnh các hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn ở các cấp. Các đoàn, tổ kiểm tra đã có nhiều kiến nghị đề xuất với Ban Chấp hành, Ban Thường vụ công đoàn cùng cấp và cấp trên kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những thiếu sót tồn tại trong công tác tổ chức thực hiện Điều lệ, chỉ thị, nghị quyết, các quy định của công đoàn, công tác quản lý, điều hành hoạt động của ban chấp hành, ban thường vụ và những vấn đề liên quan đến thực hiện chức năng nhiệm vụ công đoàn ở các cấp. Đồng thời, qua kiểm tra, cũng kiến nghị các ban chấp hành công đoàn tiếp tục tăng cường quan tâm hơn nữa việc lãnh, chỉ đạo hoạt động ủy ban kiểm tra cùng cấp và cấp dưới, chú ý lãnh đạo xây dựng chương trình, kế hoạch công tác kiểm tra để chủ động triển khai thực hiện nhiệm vụ, tăng cường tổ chức kiểm tra đồng cấp và cấp dưới về chấp hành Điều lệ công đoàn; kiểm tra đồng cấp và cấp dưới về quản lý tài chính, tài sản công đoàn.
     Năm 2017, Ủy ban kiểm tra công đoàn các cấp trong tỉnh tiếp tục tham mưu, giúp ban chấp hành, ban thường vụ công đoàn cùng cấp thực hiện công tác tiếp đoàn viên, người lao động và trách nhiệm giải quyết, tham gia giải quyết khiếu nại tố cáo, kết quả toàn tỉnh tiếp nhận 05 đơn đều là đơn không thuộc thẩm quyền công đoàn trực tiếp giải quyết, đã xử lý chuyển các cơ quan chức năng có thẩm quyền giải quyết và chỉ đạo công doàn cùng cấp tham gia việc giải quyết, nắm bắt thông tin kết quả giải quyết đơn, đảm bảo đúng quy định của pháp luật và quy định, hướng dẫn của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. 
     Có được kết quả trên, trước hết là do có sự quan tâm chỉ đạo của Ban thường vụ, Ban chấp hành công đoàn các cấp trong tỉnh, đồng thời cần thấy được và ghi nhận sự cố gắng, nỗ lực, chủ động thực hiện nhiệm vụ của Ủy ban kiểm tra công đoàn các cấp trong tỉnh, thấy được sự phối hợp chặt chẽ giữa cấp kiểm tra và cấp được kiểm tra trong thống nhất biện pháp thực hiện, trong công tác chuẩn bị chu đáo về hồ sơ tài liệu, báo cáo phục vụ cho các cuộc kiểm tra ở các cấp công đoàn; đặc biệt là thái độ làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, nhiệt tình tâm huyết với nhiệm vụ của các cán bộ công đoàn được tập thể BCH, BTV, UBKT công đoàn phân công thực hiện nhiệm vụ kiểm tra trong toàn tỉnh.
     Để tiếp tục tham mưu cho Ban thường vụ chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ kiểm tra và định hướng cho các cấp công đoàn trong tỉnh về hoạt động công tác kiểm tra công đoàn năm 2018, Ủy ban kiểm tra Liên đoàn Lao động tỉnh đã tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2017, thống nhất xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2018 và thảo luận thông qua dự thảo báo cáo tổng kết nhiệm kỳ hoạt động ủy ban kiểm tra công đoàn các cấp chuẩn bị cho Đại hội Công đoàn tỉnh Lào Cai khóa XVI, nhiệm kỳ 2018-2023 sắp tới. Định hướng trọng tâm nhiệm vụ kiểm tra cho các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và công đoàn cơ sở trong tỉnh là: Ngay từ đầu năm, các cấp công đoàn kịp thời chỉ đạo rà soát hoàn chỉnh các văn bản đầu khóa, đầu năm về hoạt động công tác kiểm tra công đoàn; kiểm tra tình hình sử dụng tài chính, thu chi trong Đại hội; việc tiếp tục thực hiện tinh thần Nghị quyết 07b/NQ-TLĐ ngày 21/01/2016 của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (khóa XI) về công tác tài chính công đoàn trong tình hình mới với mục tiêu: “nâng cao hiệu quả sử dụng tài chính công đoàn, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, tài sản của tổ chức Công đoàn từ nguồn tài chính công đoàn, từ đó đảm bảo điều kiện làm việc, nâng cao đời sống cho người lao động”;nghị quyết 09C/NQ-BCH, ngày 18/10/2016 của BCH Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (khóa XI) về thực hiện điều chỉnh giảm tỷ trọng chi hành chính, giảm tỷ trọng chi hoạt động phong trào tại các cấp công đoàn để tạo nguồn kinh phí cho đầu tư xây dựng các thiết chế của công đoàn phục vụ đoàn viên, công nhân lao động các khu công nghiệp, khu chế xuất; tiếp tục chủ động thực hiện các nội dung liên quan đến công tác tiếp đoàn viên và người lao động theo Luật tiếp công dân, Nghị định 64/2014/NĐ-CP và Quyết định số 254-QĐ/TLĐ ngày 05/3/2014 của đoàn chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về công đoàn giải quyết và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo; triển khai ngay việc tổ chức tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ kiểm tra, giám sát cho đội ngũ cán bộ nhằm giúp cán bộ làm công tác kiểm tra nắm chắc nghiệp vụ, chủ động tiếp cận thực hiện nhiệm vụ, công việc được phân công./.  
Khánh Hà - UBKT LĐLĐ tỉnh
Các tin khác

Album Ảnh

Bản Tin Công Đoàn

Liên kết sở ban ngànhDiện tích: 6.383,9 Km2

Dân số (2013): 656.900