"Vì đoàn viên và người lao động,vì sự phát triển bền vững của tỉnh Lào Cai, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn."

  Thứ 4, ngày 29/01/2020

Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong website của chúng tôi?

  • Tin Tức - Sự Kiện
  • Tra cứu văn bản

Thông tin truy cập

  • 333153

Thời tiết

Tin tức sự kiện » Tin Hoạt Động Của LĐLĐ Tỉnh

CHI BỘ LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH GIỮ VỮNG NIỀM TIN, LÀM THEO LỜI BÁC DẠY

     Quán triệt và thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đội ngũ cán bộ, đảng viên Chi bộ Liên đoàn Lao động tỉnh (LĐLĐ) tích cực tu dưỡng, rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, chủ động tham mưu cho Ban thường vụ LĐLĐ tỉnh chỉ đạo, điều hành các cấp công đoàn trong tỉnh đổi mới nội dung và phương thức hoạt động công đoàn với mục tiêu “Vì lợi ích đoàn viên” và đạt được những kết quả quan trọng trong năm 2017.

     Nổi bật là công tác chăm lo, đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động được chú trọng; nhiều chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước được cụ thể hóa đi vào cuộc sống; công tác tuyên truyền, giáo dục trong đội ngũ CNVCLĐ tạo được sức lan tỏa với những hoạt động có ý nghĩa, góp phần đưa nhanh các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với CNVCLĐ, xây dựng đội ngũ CNVCLĐ từng bước đáp ứng yêu cầu của tình hình mới; vận động, tổ chức cho CNVCLĐ tham gia thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước đem lại kết quả thiết thực góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của địa phương; tham mưu, đề xuất, xây dựng kế hoạch chỉ đạo các cấp công đoàn trong tỉnh chủ động phối hợp với các ngành chức năng kiểm tra, giám sát, việc thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động, kịp thời giải quyết các kiến nghị của công nhân lao động, xây dựng mối quan hệ lao động hài hoà, ổn định và tiến bộ trong các doanh nghiệp. Đặc biệt là việc chỉ đạo đại hội công đoàn các cấp,15/15 công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đã tổ chức đại hội song trước 30/11/2017 theo đúng kế hoạch đặt ra; Công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở vượt chỉ tiêu đề ra, chất lượng hoạt động của các CĐCS ngày càng được nâng lên, nhất là công đoàn cơ sở trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước; đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp được củng cố kiện toàn trong dịp đại hội vừa qua có 2/3 dưới 40 tuổi, được đào tạo cơ bản về chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, có phẩm chất đạo đức tốt, có bản lĩnh chính trị vững vàng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của công đoàn trong  nhiệm kỳ 2018 - 2023, góp phần tích cực tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch, vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian tới.
     Năm 2017, Chi bộ LĐLĐ tỉnh lãnh đạo cơ quan thực hiện tốt quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan; tổ chức Hội nghị cán bộ công chức đúng quy định của pháp luật; công tác an ninh, Quốc phòng, trật tự an toàn xã hội được quan tâm lãnh đạo như kiện toàn Ban chỉ huy quân sự cơ quan, Tiểu đội tự vệ, lãnh đạo xây dựng kế hoạch huấn luyện, kế hoạch, phương án bảo vệ cơ quan, kiểm tra bổ sung, thay thế thiết bị phòng cháy, chữa cháy, đảm bảo cho cơ quan luôn được an toàn. Năm 2017 Ban chỉ huy quân sự cơ quan và tiểu đội tự vệ được UBND Thành phố Lào Cai tặng Giấy khen.
Cán bộ, đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2017,
được Chi bộ tặng Giấy khen
     Công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ đảng viên và cán bộ công chức cơ quan thông qua việc quán triệt cho cán bộ, đảng viên, công chức cơ quan về quan điểm, chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, trọng tâm là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Tư tưởng Hồ Chí Minh về suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “ Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa”, tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc”  .... qua đó cán bộ, đảng viên, công chức cơ quan đã “tự soi”, “tự sửa” nếu vi phạm một trong 27 nhận diện về suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” như Nghị quyết Trung ương 4 đã chỉ ra. Theo đó là công tác cán bộ được Chi ủy phối hợp với Đảng đoàn thực hiện tốt, trong đó chú trọng xây dựng quy hoạch cấp ủy Khóa X, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đảm bảo về tiêu chuẩn, số lượng; phối hợp chỉ đạo cơ quan tập trung xây dựng hoàn vị trí việc làm theo quy định chung; xây dựng kế hoạch đào tạo bồi dưỡng, sắp xếp, điều động, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ, củng cố hệ thống cán bộ chuyên trách công đoàn; phối hợp chuẩn bị tốt nhân sự BCH Liên đoàn Lao động tỉnh khóa XVI ... Phối hợp công tác giáo dục, quản lý cán bộ, đảng viên, công chức; thường xuyên nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; thực hiện rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức, lối sống theo nội dung đăng ký, cam kết chống và đẩy lùi các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; tổ chức thực hiện tốt công tác kết nạp đảng, trong năm kết nạp được 3 quần chúng ưu tú vào Đảng; phối hợp với Thủ trưởng cơ quan tổ chức thực hiện nghiêm túc Chuẩn mực đạo đức của chi bộ gắn với việc triển khai thực hiện tốt công tác kiểm tra giám sát ngay từ đầu năm, năm 2017 chi bộ tổ chức kiểm tra 3 đảng viên và giám sát 3 đảng viên theo đúng kế hoạch đề ra. Dưới sự lãnh đạo của Chi bộ, các đoàn thể quần chúng năm 2017 hoạt động có nhiều đổi mới về nội dung và hình thức hoạt động, đi sâu vào việc giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao tinh thần, trách nhiệm, vai trò, vị trí, phong cách làm việc cho cán bộ, đoàn viên, hội viên; vận động, giáo dục cán bộ đoàn viên, hội viên về tình thần chủ động, sáng tạo trong công tác tham mưu cho Ban thường vụ LĐLĐ tỉnh chỉ đạo hoạt động công đoàn toàn tỉnh tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ năm 2017; Năm 2017 các đoàn thể đều được xếp loại vững mạnh xuất sắc. Công tác đánh giá chất lượng, xếp loại tổ chức cơ sở đảng và đảng viên được chi bộ xây dựng kế hoạch, hướng dẫn cho cán bộ, đảng viên tự kiểm điểm, đáng giá gắn việc kiểm điểm đánh giá kết quả đăng ký tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống cùng với việc kiểm điểm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của từng cán bộ, đảng viên, kết quả 100 % đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 20 % hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chi bộ đề nghị Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh công nhận và khen thưởng Chi bộ vững mạnh tiêu biểu năm 2017. 
     Năm 2017, Chi bộ LĐLĐ tỉnh lãnh đạo cán bộ, đảng viên thực hiện tốt nhiệm vụ của mình; giữ vững niềm tin với Đảng và Bác Hồ kính yêu; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cán bộ, đảng viên trong chi bộ tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, tư tưởng chính trị, nâng cao tinh thần trách nhiệm, thường xuyên học tập, nghiên cứu nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, năng động, sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của chi bộ năm 2018./.
 Bài: Thành Công; Ảnh Phương Thúy
Các tin khác

Album Ảnh

Bản Tin Công Đoàn

Liên kết sở ban ngànhDiện tích: 6.383,9 Km2

Dân số (2013): 656.900