"Vì đoàn viên và người lao động,vì sự phát triển bền vững của tỉnh Lào Cai, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn."

  Thứ 4, ngày 11/12/2019

Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong website của chúng tôi?

  • Tin Tức - Sự Kiện
  • Tra cứu văn bản

Thông tin truy cập

  • 325249

Thời tiết

Tin tức sự kiện » Tin Hoạt Động Của LĐLĐ Tỉnh

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH LÀO CAI Kết quả nổi bật trong thực hiện Chương trình phát triển đoàn viên, và nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở, giai đoạn 2013 - 2018
Nguyễn Hữu Long
Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Lào Cai
    Thực hiện Chương trình số 1643/CTr-TLĐ ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Đề án số 07-ĐA/TU ngày 25/10/2013 của Tỉnh ủy Lào Cai về “Xây dựng Đảng và các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, giai đoạn 2013- 2015 và định hướng đến năm 2020”; Nghị quyết Đại hội XV Công đoàn tỉnh Lào Cai, Ban Chấp hành đã xây dựng Chương trình số 1026/CTr-BCH ngày 03/11/2013 của BCH Liên đoàn Lao động tỉnh về việc Phát triển đoàn viên, thành lập và nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, giai đoạn 2013-2018. 
Đ/c Nguyễn Văn Vịnh - Ủy viên BCHTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh
trao bức trướng của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh cho LĐLĐ tỉnh
    5 năm qua, Ban Chấp hành đã có nhiều biện pháp quyết liệt như ban hành Quyết định số 30/QĐ-LĐLĐ 15/01/2014 về việc giao chỉ tiêu phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước giai đoạn 2013 - 2018; Quyết định số 117/QĐ-LĐLĐ ngày 20/6/2014 về việc thành lập Ban chỉ đạo Chương trình; Ban chấp hành LĐLĐ tỉnh đã chỉ đạo các cấp công đoàn thực hiện Đề án số 07 của Tỉnh ủy Lào Cai về thành lập các tổ chức đoàn thể trong doanh nghiệp. Thực hiện Nghị định số 98/2014/NĐ-CP ngày 24/10/2014 của Chính phủ, quy định việc thành lập tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội tại doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Thông tri số 02-TT/TU ngày 13/9/2016 về việc tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng để đẩy mạnh phát triển tổ chức công đoàn trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước và tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành văn bản số 5111/UBND-KT ngày 19/10/2016 về việc triển khai thực hiện Thông tri số 02-TT/TU. Đồng thời phối hợp với các Sở, Ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh nắm tình hình hoạt động của doanh nghiệp và người lao động trong các doanh nghiệp, từ đó giao nhiệm vụ cho các huyện, thành phố, các công đoàn ngành tổ chức khảo sát, thống kê doanh nghiệp có đủ điều kiện thành lập tổ chức công đoàn. Tập trung tuyên truyền để người lao động và người sử dụng lao động hiểu rõ về vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn Việt Nam, quyền và nghĩa vụ của đoàn viên công đoàn, tham mưu với cấp ủy, phối hợp với chính quyền, các sở, ngành, chủ sử dụng lao động để đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở. Phối hợp với Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh ký Chương trình phối hợp công tác giữa LĐLĐ với Đảng ủy Khối doanh nghiệp về việc phát triển đảng viên, tổ chức cơ sở Đảng và phát triển đoàn viên công đoàn, thành lập Công doàn cơ sở trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước. Thành lập các tổ công tác chỉ đạo, vận động phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, tổ chức các cuộc đối thoại trực tiếp với Ban chấp hành, CNVCLĐ, kịp thời nắm bắt tình hình đời sống, việc làm, tâm tư, nguyện vọng của người lao động, tình tình hoạt động doanh nghiệp trong các doanh nghiệp. Để thực hiện tốt Chương trình, hàng năm, LĐLĐ tỉnh đều dành nguồn kinh phí hỗ trợ công tác phát triển đoàn viên, thành lập mới CĐCS. Tổ chức khen thưởng, động viên kịp thời cho các cá nhân, tập thể có thành tích trong công tác tuyên truyền vận động phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước.
Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh ký cam kết thi đua với các LĐLĐ huyện, thành phố năm 2017.
Ảnh: PT
    Kết quả đã đạt được trong 5 năm qua:
    Về phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS: Từ năm 2013 đến 2017 đã kết nạp mới được 8.205 đoàn viên công đoàn, trong đó đoàn viên công đoàn trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước là 4.702 đoàn viên công đoàn. Thành lập mới 127 CĐCS, trong đó công đoàn cơ sở trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước là 94 CĐCS. So sánh chỉ tiêu phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh Lào Cai lần thứ XV đề ra: chỉ tiêu phát triển đoàn viên: đạt 117,2%; chỉ tiêu thành lập CĐCS trong các DN có 30 lao động trở lên thành lập được tổ chức công đoàn đạt 100%. 
   Tiêu biểu trong công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước 5 năm qua là Công đoàn ngành Công Thương, Công đoàn ngành Xây Dựng, LĐLĐ huyện Sa Pa và LĐLĐ thành phố Lào Cai. 
   Về chất lượng hoạt động của CĐCS hàng năm: Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Lào Cai đã có hướng dẫn số 13/HD-LĐLĐ ngày 23/6/2015 về xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh và đánh giá chất lượng công đoàn cơ sở; chỉ đạo các cấp công đoàn chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn có năng lực, uy tín, tâm huyết, nhằm tổ chức thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn; đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cho đội ngũ cán bộ công đoàn, hướng dẫn CĐCS mới thành lập xây dựng quy chế hoạt động của BCH, quy chế phối hợp công tác với chủ doanh nghiệp, thực hiện tốt chức năng đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động, chú trọng thực hiện việc ký kết TƯLĐTT, phối hợp tổ chức Hội nghị người lao động, đại diện, tham gia xây dựng thang bảng lương trong doanh nghiệp, hướng dẫn người lao động ký HĐLĐ, tham gia tổ chức đối thoại giữa chủ doanh nghiệp và người lao động .., định kỳ kiểm tra, đánh giá tổ chức, hoạt động CĐCS trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước để kiện toàn tổ chức cho phù hợp với cơ cấu, mô hình tổ chức hoạt động của từng địa phương, từng ngành.    .
    Kết quả phân xếp loại CĐCS hàng năm: CĐCS được phân xếp loại Vững mạnh, VMXS đạt từ 88% trở lên; Riêng CĐCS khu vực ngoài nhà nước: xếp loại Vững mạnh, VMXS đạt 81% trở lên;  so với nhiệm kỳ trước tăng từ 15-20%. 
    Tuy nhiên, trong công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, đó là: Một số công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở chưa chủ động tham mưu cho cấp uỷ, phối hợp với chính quyền, chuyên môn cùng cấp trong việc chỉ đạo nhằm tăng cường sự lãnh đạo của cấp uỷ Đảng, chính quyền, nâng cao ý thức trách nhiệm của chủ doanh nghiệp đối với việc thực hiện chính sách pháp luật và công tác phát triển đoàn viên thành lập CĐCS doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước.  Một số chủ doanh nghiệp chưa tạo điều kiện thuận lợi cho việc thành lập tổ chức công đoàn; bên cạnh đó nhận thức của một bộ phận CNLĐ còn hạn chế vì vậy chưa tự nguyện ra nhập tổ chức công đoàn. Dẫn đến số lượng đoàn viên kết nạp mới và số CĐCS mới được thành lập ở doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước còn hạn chế. Một số CĐCS chưa thực hiện tốt vai trò đại diện chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, CNLĐ.
Đ/c Sùng Chúng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tặng bằng khen
cho Chủ tịch công đoàn cơ sở tiêu biểu (năm 2014)
Ảnh: PT
    Kinh nghiệm để thực hiện tốt công tác phát triển đoàn viên và nâng cao chất lượng hoạt động của CĐCS ngoài khu vực nhà nước:
    Các cấp công đoàn cần tích cực tham mưu với cấp ủy Đảng, phối hợp tạo điều kiện của các cấp chính quyền, chuyên môn đồng cấp và sự chỉ đạo của công đoàn cấp trên để làm tốt công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh ở cấp mình. Tiếp tục xây dựng và thực hiện có hiệu quả chương trình phát triển đoàn viên, nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn ở cơ sở giai đoạn 2018 - 2023 theo Nghị quyết Đại hội công đoàn các cấp. Hàng năm các cấp công đoàn phối hợp với chính quyền, chuyên môn đồng cấp làm tốt công tác khảo sát, nắm bắt kịp thời tình hình công nhân, lao động trong các doanh nghiệp trên địa bàn để làm cơ sở tuyên truyền, vận động phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở. Tăng cường công tác tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp nhất là cán bộ công đoàn ở cơ sở về nội dung, phương pháp, kỹ năng hoạt động, chú trọng vào các kỹ năng tuyên truyền, vận động, thuyết phục để thu hút công nhân, viên chức, lao động gia nhập tổ chức công đoàn và tích cực tham gia hoạt động công đoàn. Gắn nhiệm vụ phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS với đánh giá thi đua của các công đoàn cấp trên cơ sở hàng năm, kịp thời có chính sách khuyến khích, khen thưởng động viên kịp thời những cán bộ công đoàn làm tốt công tác phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở. Các cấp thường xuyên nắm bắt kịp thời tâm tư nguyện vọng và tư tưởng của người lao động; từ đó làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, phố biến chính sách pháp luật thường xuyên cho đoàn viên, CNVCLĐ và người sử dụng lao động (NSDLĐ) nhằm nâng cao nhận thức và hiểu biết cho người lao động và NSDLĐ, tạo sự chuyển biến từ nhận thức đến hành động về bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, CNVCLĐ. Thường xuyên tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, trao đổi học tập kinh nghiệm giữa các CĐCS để bổ sung kiến thức về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và lý luận, nghiệp vụ công tác công đoàn cho cán bộ công đoàn. Tài liệu tuyên truyền cần có nội dung ngắn gọn, dễ hiểu, cập nhật đầy đủ những nội dung mà cán bộ công đoàn cần nắm bắt. Định kỳ tổ chức kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm, đồng thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc để tìm ra những giải pháp khắc phục. Phối hợp chặt chẽ giữa chuyên môn, công đoàn và các tổ chức đoàn thể đồng cấp dưới sự chỉ đạo của các cấp uỷ Đảng ở các đơn vị, doanh nghiệp để hoạt động công đoàn đạt hiệu quả, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp phát triển bền vững.
Đ/c Trần Huy Phương, Chủ tịch Công đoàn ngành Công Thương trao Quyết định thành lập CĐCS, 
Đ/c Trần Thanh Hải tặng hoa cho BCH lâm thời Công đoàn Công ty TNHHMTV Trường Hải
    Trong thời gian tới, phong trào công nhân, viên chức, lao động, hoạt động công đoàn tỉnh Lào Cai có những thuận lợi cơ bản: thành tựu khoa học công nghệ ngày càng phát triển; Chương trình hành động của Tỉnh ủy số 164-CTr/TU ngày 16/10/2017 về thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW về “phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”; đặc biệt là Bộ luật Lao động, Luật Công đoàn được sửa đổi năm 2012 tạo điều kiện thuận lợi để tổ chức Công đoàn thực hiện tốt hơn vai trò, chức năng, nhiệm vụ; Khu du lịch Sa Pa được công nhận là khu du lịch quốc gia. Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai khoá XV với 4 Chương trình công tác trọng tâm, 19 đề án phát triển kinh tế xã hội sẽ khai thác các tiềm năng, lợi thế của tỉnh tạo đà cho sự phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới; sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế hợp lý, đào tạo nguồn nhân lực, giải quyết việc làm, an sinh xã hội là những điều kiện hết sức thuận lợi cho phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động của tổ chức Công đoàn phát triển. Đội ngũ CNVCLĐ sẽ tăng lên, nhất là trong các doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước.
N.H.L

 

Các tin khác

Album Ảnh

Bản Tin Công Đoàn

Liên kết sở ban ngànhDiện tích: 6.383,9 Km2

Dân số (2013): 656.900