"Vì đoàn viên và người lao động,vì sự phát triển bền vững của tỉnh Lào Cai, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn."

  Thứ 2, ngày 24/02/2020

Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong website của chúng tôi?

  • Tin Tức - Sự Kiện
  • Tra cứu văn bản

Thông tin truy cập

  • 337510

Thời tiết

Tin tức sự kiện » Tin Hoạt Động Của LĐLĐ Tỉnh

Các cấp Công đoàn trong tỉnh Lào Cai thực hiện tốt chức năng chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên và người lao động, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Nguyễn Hữu Long

Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Lào Cai
 
Công đoàn là tổ chức chính trị - xã hội rộng lớn của giai cấp công nhân và của người lao động, là thành viên trong hệ thống chính trị của xã hội Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; đại diện cho cán bộ, công chức, viên chức, công nhân và những người lao động khác, cùng với cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội, tham gia thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp; tuyên truyền, vận động người lao động học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, chấp hành pháp luật, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Trong những năm qua, phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn tỉnh Lào Cai đã phát triển mạnh mẽ, thu hút sự tham gia của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhất là sự tham gia trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, CNVCLĐ trên địa bàn tỉnh. Luôn gương mẫu đi đầu tích cực tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Công đoàn phát động và tổ chức thực hiện đã đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần quan trọng trong thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Với vai trò, chức năng của mình, hàng năm LĐLĐ tỉnh đã xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động và chỉ đạo các cấp công đoàn trong tỉnh tập trung thực hiện tốt việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên và người lao động thông qua các hoạt động cụ thể như:
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, tăng cường tư vấn pháp luật cho người lao động bằng nhiều hình thức như (tổ chức tư vấn trực tiếp tại Lễ phát động Tháng Công nhân, Hội nghị tuyên truyền pháp luật, tư vấn trực tiếp qua điện thoại, tư vấn qua chuyên mục hỏi đáp trên trang Web Công đoàn Lào Cai...), qua đó đã giúp cho người lao động nắm và hiểu rõ hơn về chế độ, chính sách của Đảng và Nhà nước. Hướng dẫn cho công đoàn cơ sở (CĐCS) tham gia góp ý vào nội dung các văn bản có liên quan trực tiếp đến chế độ, chính sách có liên quan trực tiếp đến người lao động, để đảm bảo hài hoà lợi ích của Nhà nước, doanh nghiệp và người lao động; tổ chức cho CNVCLĐ tham gia góp ý nội dung dự thảo sửa đổi Hiến pháp, Bộ Luật Lao động sửa đổi, Luật Công đoàn, Luật Bảo hiểm xã hội, Luật An toàn vệ sinh lao động, về chế độ chính sách đối với lao động nữ; công đoàn tham gia với chuyên môn đồng cấp xây dựng nội quy, quy chế thuộc đơn vị, doanh nghiệp về chính sách, nâng cao hiệu quả chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên và người lao động. Ngoài ra LĐLĐ tỉnh còn chỉ đạo, hướng dẫn các cấp Công đoàn trong việc tham gia xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở theo quy định tại Nghị định 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính Phủ về Thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập”; Thông tư số 01/2016/TT-BNV ngày 13/01/2016 của Bộ Nội vụ về hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 04/2015/NĐ-CP; Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, tổ chức Hội nghị NLĐ và đối thoại trong các doanh nghiệp thực hiện theo Nghị định số 60/2013/NĐ-CP, Nghị định số 149/2018/NĐ-CP ngày 07/11/2018 của Chính phủ về “Quy định chi tiết khoản 3 Điều 63 của Bộ luật lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc”. Tổ chức và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân ở các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và doanh nghiệp nhà nước thực hiện theo Luật Thanh tra năm 2010, Nghị định số 159/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính Phủ “Quy định chi tiết một số điều của Luật Thanh tra về tổ chức và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân” và Hướng dẫn số 1271/HD-TLĐ ngày 07/08/2017 của Tổng LĐLĐ Việt Nam về “Công đoàn với việc tổ chức và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân theo quy định tại Nghị định số 159/2016/NĐ-CP....
Các đồng chí Lãnh đạo tỉnh, LĐLĐ tỉnh trao tiền hỗ trợ cho công nhân LĐ có hoàn cảnh khó khăn               
(Ảnh Phương Thúy – LĐLĐ tỉnh)
Chỉ đạo đẩy mạnh việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, các cấp công đoàn đã xây dựng kế hoạch thực hiện Quy chế giám sát, phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo Quyết định số 217-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị “Về việc ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội” và Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị ban hành quy định “Về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền”; Triển khai thực hiện Quyết định số 783-QĐ/TU ngày 2/12/2013 của Tỉnh ủy về ban hành Quy chế tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân trên địa bàn tỉnh và Đề án 15-ĐA/TU, qua đó để kịp thời nắm bắt tình hình về việc làm, đời sống, thu nhập, việc thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động cũng như tư tưởng, tâm trạng của cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ. Kịp thời tổng hợp phản ánh những khó khăn, vướng mắc, những bất cập trong việc thực hiện nhiệm vụ và những vấn đề liên quan đến quyền, nghĩa vụ của người lao động lên các cấp có thẩm quyền để giải quyết... Kết quả: Trong 5 năm qua, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã tổ chức 19 cuộc tiếp xúc đối thoại trực tiếp, đã có 342 ý kiến kiến nghị của đoàn viên và người lao động; chỉ đạo LĐLĐ các huyện, TP, Công đoàn ngành và tương đương chủ động tham mưu phối hợp cùng với cấp ủy, chính quyền và các doanh nghiệp tổ chức hàng trăm cuộc tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với đoàn viên, CNVCLĐ; qua đó đã kịp thời giải đáp thỏa đáng các ý kiến, kiến nghị của người lao động tại cơ sở, đồng thời tổng hợp các ý kiến, kiến nghị, đề xuất gửi báo cáo các cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, CNVCLĐ, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Vì vậy trong những năm qua trên địa bàn tỉnh Lào Cai không để xẩy ra đình công, bãi công.
Hằng năm, tập trung chỉ đạo CĐCS chủ động phối hợp với chính quyền, chuyên môn đồng cấp tổ chức Hội nghị CBCC, Hội nghị NLĐ đảm bảo theo đúng quy định. CNVCLĐ đã phát huy được quyền làm chủ của mình, tham gia quản lý cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, thông qua việc xây dựng, sửa đổi các nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; góp ý xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh, bàn thống nhất và ký kết thoả ước lao động tập thể cùng chủ doanh nghiệp. Kết quả hàng năm có 100% đơn vị cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp tổ chức Hội nghị CBCC, 88% đơn vị Doanh nghiệp có tổ chức công đoàn tổ chức Hội nghị NLĐ. Công đoàn các cấp đã có sự phối hợp với chuyên môn đồng cấp và NSDLĐ tổ chức thực hiện Quy chế tiếp xúc đối thoại trực tiếp và tổ chức đối thoại tại nơi làm việc trong các doanh nghiệp. Đã có 84% đơn vị có tổ chức CĐCS đã tiến hành tổ chức đối thoại; có 88% đơn vị, doanh nghiệp ký kết TƯLĐTT, trong đó có nhiều nội dung có lợi hơn cho người lao động theo quy định của pháp luật; có 63,9% Ban TTND được xếp loại tốt; 28,5% Ban TTND được xếp loại Khá; 7,6% Ban TTND được xếp loại Trung bình. 
Tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả chủ đề ”Vì lợi ích đoàn viên công đoàn” làm tốt công tác chăm lo đời sống cho công nhân lao động thông qua các việc làm cụ thể như: “Chương trình phúc lợi cho đoàn viên”, đến nay LĐLĐ tỉnh đã ký kết thỏa thuận hợp tác với 12 Công ty, doanh nghiệp, khi đoàn viên công đoàn mua, sử dụng dịch vụ của doanh nghiệp sẽ được giảm giá so với giá công bố tại thời điểm từ 3 đến 30%. Chương trình mới thực hiện được một năm rưỡi đã có số đoàn viên được thụ hưởng các ưu đãi là hơn 4.000 đoàn viên công đoàn, với tổng giá trị trên 400 triệu đồng. Thực hiện Nghị quyết 7c/NQ-BCH ngày 25/02/2016 của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn về chất lượng ăn ca của NLĐ. Các cấp công đoàn trong tỉnh đã tăng cường công tác giám sát kiểm tra, đánh giá việc đảm bảo thực hiện an toàn vệ sinh thực phẩm và chất lượng bữa ăn ca của người lao động tại các doanh nghiệp, vì vậy trong những năm qua không để xẩy ra ngộ độc thực phẩm.
Đồng chí Nguyễn Hữu Long, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh thăm, tặng quà CNLĐ Tháng công nhân 2019 
(Ảnh Lan Hương – Báo Lào Cai)
Chương trình "Mái ấm Công đoàn", từ năm 2014 đến nay LĐLĐ tỉnh đã xét hỗ trợ cho 110 hộ gia đình CNLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn sửa chữa, làm mới nhà "Mái ấm Công đoàn" với tổng số tiền là 3.125 triệu đồng. Hàng năm các cấp công đoàn đã xét trợ cấp cho hàng nghìn lượt đoàn viên, CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động, mắc bệnh hiểm nghèo, thiên tai bão lũ, gia đình có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền hàng tỷ đồng. Thực hiện dự án vay vốn từ Quỹ Quốc gia giải quyết việc làm, tăng thêm thu nhập cho người lao động tiếp tục được duy trì đem lại hiệu quả thiết thực.  
- Nhân dịp tết nguyên đán hàng năm các cấp công đoàn trong tỉnh đều tổ chức Chương trình ”Tết Sum Vầy” đã thu hút các doanh nghiệp cùng đồng hành, tặng hàng nghìn suất quà, tặng vé tàu, xe và tổ chức xe đưa CNLĐ về quê ăn tết, với số tiền hàng tỷ đồng. Hằng năm đều tổ chức Lễ phát động ”Tháng công nhân”, gắn với Tháng hành động an toàn vệ sinh lao động, LĐLĐ tỉnh đã xét chi từ Quỹ Xã hội Công đoàn Lào Cai để trợ cấp, thăm hỏi cho hàng 1.000 CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn và các cháu mồ côi, khuyết tật (là con CNVCLĐ) trên địa bàn tỉnh Lào Cai, với số tiền hàng tỷ đồng.
Thực hiện Nghị quyết Đại hội XV, XVI Công đoàn tỉnh Lào Cai đề ra mỗi CĐCS ít nhất mỗi năm giới thiệu 1 đoàn viên công đoàn ưu tú cho tổ chức Đảng bồi dưỡng, xem xét kết nạp. Các cấp công đoàn tỉnh Lào Cai đã có nhiều giải pháp cụ thể, thiết thực song song với việc nâng cao chất lượng hoạt động của công đoàn cơ sở, nâng cao chất lượng đoàn viên thì phải quan tâm bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên công đoàn ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp. Kết quả từ năm 2014 đến nay, các cấp công đoàn trong tỉnh đã giới thiệu 9.197 đoàn viên công đoàn ưu tú cho các cấp ủy xem xét, bồi dưỡng, trong đó đã có 5.409 đoàn viên, CNVCLĐ được kết nạp vào Đảng. 
  Năm năm qua với nhiều khó khăn và bộn bề trách nhiệm, tuy vậy, bằng những nỗ lực không ngừng, các cấp công đoàn tỉnh Lào Cai đã triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực hướng về đoàn viên, CNVCLĐ; không chỉ chăm lo đời sống vật chất mà đời sống tinh thần cũng được quan tâm nhiều hơn, sát sao hơn, giúp đội ngũ đoàn viên, CNVCLĐ ngày càng yên tâm công tác, đóng góp sức mình cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Trong giai đoạn mới để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XVI Công đoàn tỉnh Lào Cai, Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam; tiếp tục thực hiện chủ đề “Vì lợi ích đoàn viên công đoàn”; trong thời gian tới các cấp công đoàn trong tỉnh tiếp tục thực hiện chủ trương tập trung cho cở sở, vì đoàn viên và người lao động, thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm đó là:
Một là, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho CNVCLĐ thực hiện các Chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, cuả tỉnh, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Hai là, các cấp công đoàn phải đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, chủ động thường xuyên nắm tình hình đời sống, việc làm, thu nhập, tâm tư, nguyện vọng, những kiến nghị, đề xuất để đề nghị với cấp có thẩm quyền; thường xuyên tổ chức tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với CNVCLĐ để tạo sự đồng thuận cao để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ.
Ba là, Phát huy vai trò của tổ chức công đoàn đại diện cho người lao động trong cơ chế ba bên thực hiện tốt QCDC ở cơ sở trong cơ chế hợp tác và chia sẻ, xây dựng mối quan hệ lao động hài hoà, ổn định trong các cơ quan, đơn vị và đồng hành hỗ trợ doanh nghiệp phát triển bền vững. Có nhiều giải pháp làm tốt việc chăm lo cho CNVCLĐ trên 3 mặt (đời sống vật chất, đời sống tinh thần và làm tốt công tác bồi dưỡng, giới thiệu những đoàn viên ưu tú cho đảng bồi dưỡng, kết nạp).
Bốn là, tập trung bồi dưỡng nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ công đoàn, nhất là kỹ năng dân vận và kỹ năng tổ chức các hoạt động của công đoàn cơ sở, đáp ứng với yêu cầu trong giai đoạn mới; thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa thủ trưởng đơn vị, doanh nghiệp với BCH Công đoàn cùng cấp. Phát huy vai trò của CĐCS trong kiểm tra, giám sát việc thực hiện QCDC ở cơ sở.
Năm là, Tiếp tục thực hiện tốt Chương trình “Tết Sum Vầy”, chương trình “phúc lợi cho đoàn viên”; có nhiều biện pháp chăm lo tốt hơn cho người lao động; thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng tỉnh Lào Cai phát triển nhanh, bền vững.
N.H.L
Các tin khác

Album Ảnh

Bản Tin Công Đoàn

Liên kết sở ban ngànhDiện tích: 6.383,9 Km2

Dân số (2013): 656.900