"Vì đoàn viên và người lao động,vì sự phát triển bền vững của tỉnh Lào Cai, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn."

  Thứ 5, ngày 27/02/2020

Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong website của chúng tôi?

  • Tin Tức - Sự Kiện
  • Tra cứu văn bản

Thông tin truy cập

  • 338060

Thời tiết

Tin tức sự kiện » Ban tài chính

HƯỚNG DẪN Về việc trích nộp kinh phí công đoàn theo Luật Công đoàn 2012; Nghị định số 191/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 Chính phủ ban hành quy định chi tiết về tài chính công đoàn

 I. Đối tượng đóng kinh phí công đoàn:

Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp mà không phân biệt cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đó đã có hay chưa có tổ chức công đoàn cơ sở, bao gồm: Cơ quan nhà nước (kể cả Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn), đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân; Tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp; Đơn vị sự nghiệp công lập và ngoài công lập; Doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế thành lập, hoạt động theo Luật doanh nghiệp, Luật đầu tư; Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thành lập, hoạt động theo Luật hợp tác xã; Cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam có liên quan đến tổ chức và hoạt động công đoàn, văn phòng điều hành của phía nước ngoài trong hợp đồng hợp tác kinh doanh tại Việt Nam có sử dụng lao động là người Việt Nam; Tổ chức khác có sử dụng lao động theo quy định của pháp luật về lao động.

     II. Mức đóng và căn cứ đóng kinh phí công đoàn:

     Mức đóng bằng 2% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động. Quỹ tiền lương này là tổng mức tiền lương của những người lao động thuộc đối tượng phải đóng bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.

    III. Phương thức trích nộp:

    1. Đối với cơ quan, doanh nghiệp, hợp tác xã nơi đã thành lập được tổ chức công đoàn cơ sở thì trích nộp kinh phí công đoàn mỗi tháng một lần cùng thời điểm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc cho người lao động bằng hình thức chuyển về  tài khoản, hoặc nộp tiền về Liên đoàn Lao động tỉnh, LĐLĐ các huyện, thành phố, Công đoàn Ngành (các cơ quan công đoàn)  theo quy định phân cấp của LĐLĐ tỉnh.

  2. Các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, HTX chưa có tổ chức công đoàn thì trích nộp kinh phí công đoàn mỗi tháng một lần cùng thời điểm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc cho người lao động, theo phân cấp:

        + Các đơn vị doanh nghiệp có số vốn Điều lệ dưới 5 tỷ, đóng nộp kinh phí 2% kinh phí công đoàn về LĐLĐ các huyện; Thành phố theo địa bàn đơn vị, doanh nghiệp đăng ký hoạt động. SỐ TÀI KHOẢN CÁC LĐLĐ HUYỆN; TP

1. LĐLĐ thành phố Lào Cai: STK 3751.0.9030009 – KB nhà nước Thành phố Lào Cai

2. LĐLĐ Bảo Thắng: STK 3751.0.9030117 – KB nhà nước huyện Bảo Thắng

 3. LĐLĐ Bảo Yên: STK 3751.0.9030126 – KB nhà nước huyện Bảo Yên

 4. LĐLĐ Bát Xát: STK 3751.0.9030381 – KB nhà nước huyện Bát Xát

 5. LĐLĐ Bắc Hà: STK 3751.0.9030152 – KB nhà nước huyện Bắc Hà

 6 . LĐLĐ Mường Khương: STK 3751.0.9030059 – KB nhà nước h. Mường Khương

7. LĐLĐ Sa Pa: STK 3751.0.9030095 – KB nhà nước huyện Sa Pa

 8. LĐLĐ Văn Bàn: STK 3751.0.9030073 – KB nhà nước h. Văn Bàn

 9. LĐLĐ Si Ma Cai: STK 3751.0.9030390 – KB nhà nước h. Si Ma Cai

  + Các đơn vị doanh nghiệp có số vốn Điều lệ trên 5 tỷ, đóng nộp kinh phí về Liên đoàn Lao động tỉnh Lào Cai theo các tài khoản như sau:

- Đơn vị hưởng: Liên đoàn Lao động tỉnh Lào Cai

- STK: 3751.0.9029964 hoặc 3751.0.9029965- Kho bạc Nhà nước tỉnh Lào Cai

- STK: 10201 0000 510578 – Ngân hàng Công thương Lào Cai

 3. Tổ chức, doanh nghiệp nông nghiệp, lâm nghiệp, trả tiền lương theo chu kỳ sản xuất, kinh doanh đóng kinh phí công đoàn theo tháng hoặc quý một lần cùng với thời điểm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc cho người lao động trên cơ sở đăng ký với tổ chức công đoàn.  

  IV. Nguồn đóng kinh phí công đoàn:

 1. Đối với doanh nghiệp và đơn vị sản xuất kinh doanh, dịch vụ, nguồn đóng kinh phí công đoàn được hạch toán vào chi phí sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trong kỳ.

  2. Trường hợp cơ quan, đơn vị được ngân sách nhà nước bảo đảm một phần kinh phí hoạt động thường xuyên thì ngân sách nhà nước bảo đảm nguồn đóng kinh phí công đoàn tính theo quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội cho số biên chế hưởng lương từ ngân sách nhà nước và được bố trí trong dự toán chi thường xuyên hàng năm của cơ quan, đơn vị theo quy định của pháp luật về phân cấp quản lý ngân sách nhà nước. Phần kinh phí công đoàn phải đóng còn lại, đơn vị tự bảo đảm theo quy định của pháp luật.

 3. Đối với cơ quan, tổ chức, đơn vị còn lại kinh phí công đoàn được sử dụng từ nguồn kinh phí hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị theo quy định của pháp luật.

  Nghị định 191/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 Chính phủ ban hành quy định chi tiết về tài chính công đoàn có hiệu lực thi hành từ ngày 10 tháng 01 năm 2014. Riêng quy định về mức đóng phí công đoàn (Điều 5 Nghị định) được thực hiện từ ngày Luật công đoàn có hiệu lực thi hành ( 1/1/2013)

  V. Phân phối, sử dụng kinh phí công đoàn:

 Quyết định số  270 /QĐ-TLĐ  ngày 07 tháng 03 năm 2014 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn về phân cấp thu, phân phối nguån thu tài chính công đoàn, cụ thể như sau:

1. Nơi đã thành lập CĐCS thì CĐCS được sử dụng  65% tổng số thu kinh phí công đoàn (65% của tổng số 2% thu kinh phí), 60% tổng số thu đoàn phí công đoàn (60% của 1% thu đoàn phí) và 100% tổng số thu khác của đơn vị để chi cho hoạt động CĐCS.

2. Nơi chưa có tổ chức công đoàn, Công đoàn cấp trên được phân cấp thu kinh phí công đoàn khi nhận được kinh phí của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đóng, được sử dụng 65% tổng số thu để chi cho hoạt động tuyên truyền, phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, ký thoả ước lao động tập thể, bảo vệ, chăm lo cho người lao động tại các đơn vị này. Cuối năm số kinh phí sử dụng cho các hoạt động trên chưa hết chuyển thành tích luỹ và trả lại cho công đoàn cơ sở sau khi công đoàn cơ sở của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp được thành lập.

Để đảm bảo điều kiện cho tổ chức công đoàn hoạt động theo đúng quy định của pháp luật và thanh toán hạch toán kinh phí công đoàn đúng quy định, đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Giám đốc doanh nghiệp, Chủ nhiệm các hợp tác xã thực hiện đúng quy định theo hướng dẫn này.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc xin phản ánh về Liên đoàn lao động tỉnh Lào Cai (qua Ban Tài chính – SĐT 0203.3824.809, DĐ 0912270199) để giải quyết./.

 

                                  ---------------------------------------------------------------

 

Các tin khác

Album Ảnh

Bản Tin Công Đoàn

Liên kết sở ban ngànhDiện tích: 6.383,9 Km2

Dân số (2013): 656.900