"Vì đoàn viên và người lao động,vì sự phát triển bền vững của tỉnh Lào Cai, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn."

  Thứ 7, ngày 25/01/2020

Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong website của chúng tôi?

  • Tin Tức - Sự Kiện
  • Tra cứu văn bản

Thông tin truy cập

  • 332609

Thời tiết

Ban biên tập - Quy chế quản lý và sử dụng trang thông tin điện tử LĐLĐ tỉnh


Quy chế quản lý, hoạt động và cung cấp thông tin trang Website Công doàn Lào Cai

TNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIT NAM

 LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TNH LÀO CAI    

CNG HOÀ XÃ HI CH NGHĨA VIT NAM

  Độc lp - T do - Hnh phúc

Số: 114/QĐ - LĐLĐ

     Lào Cai, ngày 26 tháng 5  năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

V/v ban hành Quy chế quản lý, hoạt động và cung cấp thông tin

 trang Website Công đoàn Lào Cai

 

 

BAN THƯỜNG VỤ LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH LÀO CAI

 

          - Căn cứ Luật công nghệ thông tin ngày 29/6/2006; Nghị định 43/2011/NĐ-CP ngày 13/ 6/ 2011 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng điện tử của cơ quan nhà nước;

- Căn cứ Chỉ thị 02/CT-ĐCT ngày 02/8/2010 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hệ thống Công đoàn; Kế hoạch số 67/KH-TLĐ ngày 12/11/2014 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về ứng dụng CNTT trong hoạt động của tổ chức Công đoàn giai đoạn 2014- 2018.

          - Quyết định số 05/2015/QĐ-UBND ngày 29/01/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành quy định quản lý, cung cấp, sử dụng thông tin trang thông tin điện tử và mạng xã hội trên địa bàn tỉnh Lào Cai; Quyết định số 1301-QĐ/TU ngày 20/8/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai ban hành Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể Chính trị- Xã hội tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2015- 2020;

- Xét đề nghị của Văn phòng Liên đoàn Lao động tỉnh Lào Cai. 

 

QUYẾT ĐỊNH

                                                                                                       

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế quản lý, hoạt động  và cung cấp thông tin trang Website Công đoàn Lào Cai.

Điều 2: Các Ban Liên đoàn Lao động tỉnh, các cấp Công đoàn trên địa bàn tỉnh và các đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

(Quyết định này thay thế Quyết định số 66/QĐ-LĐLĐ ngày 02/4/2014 của LĐLĐ tỉnh về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng trang thông tin điện tử Công đoàn Lào Cai).

 

 

Nơi nhận:   

- Thường trực LĐLĐ tỉnh

- Các Ban LĐLĐ tỉnh

- Các cấp CĐ trong tỉnh

- Lưu

VT,VP.                                                                                                 

TM. BAN THƯỜNG VỤ

CHỦ TỊCH

 

Đã ký

 

 

Nguyễn Hữu Long

 

QUY CHẾ

Quản lý, hoạt động và cung cấp thông tin

trang Website Công đoàn Lào Cai

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 114/QĐ-LĐLĐ  ngày 26 tháng 5 năm 2016 

của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Lào Cai

 

 

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

 

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định về việc quản lý, hoạt động và cung cấp thông tin trang website Công đoàn Lào Cai, bao gồm: quản lý vận hành, cung cấp, cập nhật, biên tập thông tin đăng tải trên trang website Công đoàn Lào Cai.

 

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Quy chế này áp dụng đối với các ban, cá nhân thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh, các cấp Công đoàn trong tỉnh và những đơn vị, cá nhân tự nguyện tham gia cộng tác thông tin với trang website Công đoàn Lào Cai.

 

Điều 3. Vị trí, chức năng của trang website Công đoàn Lào Cai

1. Website Công đoàn Lào Cai có địa chỉ là: www.congdoanlaocai.org.vn

          2. Vị trí, chức năng: Trang Website Công đoàn Lào Cai là cơ quan ngôn luận trên mạng Internet của Liên đoàn Lao động tỉnh Lào Cai về phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn tỉnh Lào Cai, là kênh chính thống cung cấp các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh, đáp ứng nhu cầu tiếp nhận thông tin của CNVCLĐ toàn tỉnh. 

 

Chương II

QUY ĐỊNH VỀ CUNG CẤP, CẬP NHẬT THÔNG TIN

TRÊN TRANG WEBSITE CÔNG ĐOÀN LÀO CAI

 

Điều 4. Bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật.

1. Thống nhất sử dụng Bộ mã ký tự chữ Việt Unicode theo tiêu chuẩn 6909:2011 trong việc lưu trữ và trao đổi thông tin, dữ liệu trên trang Website Công đoàn Lào Cai.

2. Trang Website Công đoàn Lào Cai phải tuân thủ các tiêu chuẩn về ứng dụng công nghệ thông tin theo Quyết định số 05/2015/QĐ-UBND ngày 29/01/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành quy định quản lý, cung cấp, sử dụng thông tin trang thông tin điện tử và mạng xã hội trên địa bàn tỉnh Lào Cai; Quyết định số 1301-QĐ/TU ngày 20/8/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai ban hành Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể Chính trị- Xã hội tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2015- 2020.

 

 

Điều 5. Thông tin chủ yếu cung cấp trên trang Website Công đoàn Lào Cai

Thông tin trên trang website Công đoàn Lào Cai được tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, bao gồm:

- Từ cơ quan Trung ương: khai thác các văn bản quy phạm pháp luật, các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

- Từ cơ quan địa phương: khai thác các văn bản quy phạm pháp luật, các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo, điều hành của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, chính quyền, các tổ chức Đảng và đoàn thể thuộc tỉnh.

- Từ các cơ quan thông tấn báo chí trong cả nước.

- Từ các ban, các đơn vị trực thuộc, cán bộ, công chức thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh.

- Từ Liên đoàn Lao động các huyện, thành phố, Công đoàn ngành, công đoàn cấp trên cơ sở, các Công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh.

- Từ các đơn vị, cá nhân cộng tác các thông tin có liên quan đến phong trào CNVCLĐ, tổ chức và hoạt động Công đoàn.

 

Điều 6. Nguyên tắc cung cấp thông tin.

1. Thông tin cung cấp trên trang website Công đoàn Lào Cai phải đúng với quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn; phục vụ kịp thời công tác nghiệp vụ, nhu cầu khai thác, tra cứu thông tin về phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn.

2. Thông tin cung cấp trên trang website Công đoàn Lào Cai phải tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước, báo chí, sở hữu trí tuệ và quản lý thông tin trên Internet.

3. Các thông tin do tổ chức, cá nhân cung cấp, trao đổi trên trang website Công đoàn Lào Cai phải được sự kiểm duyệt của Ban biên tập trang website Công đoàn Lào Cai.

 

Điều 7. Cập nhật, cung cấp thông tin trên website

1. Các ban và tất cả cán bộ, công chức của Liên đoàn Lao động tỉnh có trách nhiệm cung cấp kịp thời thông tin phản ảnh hoạt động thuộc lĩnh vực mình phụ trách cho Ban Biên tập. 

2. Đối với các văn bản đã được ký phát hành, các ban, đơn vị có trách nhiệm gửi một bản mail (có số, ngày tháng năm phát hành) đến quản trị mạng cập nhật trên trang website Công đoàn Lào Cai.

3. Các cấp Công đoàn có trách nhiệm gửi tin, bài phản ánh hoạt động của cơ sở đồng thời tuyên truyền cho CNVCLĐ tích cực sử dụng, nắm bắt thông tin về phong trào CNVCLĐ và hoạt động của Công đoàn tỉnh Lào Cai tại kênh thông tin này. 

4. Các đơn vị, cá nhân có thể cộng tác với trang website Công đoàn Lào Cai nhưng nội dung thông tin phải đảm bảo tính chính xác, đầy đủ, kịp thời, có hình ảnh minh họa.

 

 

 Điều 8: Yêu cầu về chuẩn mực văn bản

Đối với tin, bài, văn bản gửi về Ban Biên tập: 

  1.  Thực hiện gõ tiếng Việt, có dấu, trên font Times New Roman, cỡ chữ 14.

2.  Tiêu đề của tin, bài cô đọng, xúc tích, phản ánh được bản chất của tin, bài; nội dung tin, bài ngắn gọn (không quá 200 từ đối với tin, 1.000 từ đối với bài).

3. Khuyến khích các tin, bài có sử dụng hình ảnh minh họa, đính kèm theo file (không lưu file ảnh vào bản word).

4. Địa chỉ gửi tin bài: congdoanlaocai.org.vn

 

Chương III

CÔNG TÁC BIÊN TẬP

 

Điều 9.  Ban Biên tập website Công đoàn Lào Cai

1. Ban Biên tập trang website Công đoàn Lào Cai do Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Lào Cai quyết định thành lập gồm Trưởng ban,  Phó ban và các thành viên. 

2. Ban Biên tập trang website Công đoàn Lào Cai hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm.

3. Trưởng Ban Biên tập chịu trách nhiệm trong chỉ đạo, điều hành hoạt động của trang website Công đoàn Lào Cai; chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh về toàn bộ nội dung thông tin được đưa trên trang website Công đoàn Lào Cai.

4. Các Phó ban biên tập giúp Trưởng ban biên tập thực hiện việc điều hành các hoạt động của Ban biên tập theo phân công của Trưởng ban.

5. Các thành viên Ban biên tập là những người nắm vững đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, am hiểu về lĩnh vực chuyên môn có liên quan, được giao quyền biên tập, chỉnh sửa, xác thực nội dung tin, bài của chuyên đề phụ trách Nhiệm vụ của từng thành viên trong Ban Biên tập do Trưởng ban phân công và mỗi thành viên chịu trách nhiệm trước Trưởng ban về những phần việc mình được giao.

Điều 10. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Biên tập trang website

1. Chức năng

- Ban biên tập có chức năng biên tập đưa tin và quản lý các thông tin có liên quan lên trang website

- Tiếp nhận, xử lý thông tin và biên tập tin, bài từ các ban, các cấp Công đoàn và cá nhân gửi về biên tập duyệt nội dung, hình thức trình bày và tính chính xác của thông tin cập nhật lên trang website để phục vụ cho công tác tuyên truyền, lãnh đạo thực hiện các chủ trương, nghị quyết của BCH, BTV LĐLĐ tỉnh.

2. Nhiệm vụ.

- Cập nhật các văn bản từ các ban, đơn vị và chuyển tải lên trang website.

- Nghiên cứu, đề xuất, sắp xếp các chuyên mục, thiết kế giao diện, các Mô đun chức năng của trang website đảm bảo khoa học, thuận lợi cho việc khai thác, tra cứu thông tin. 

- Theo dõi, quản lý và giám sát hoạt động, kỹ thuật vận hành của trang điện tử nhằm đảm bảo hoạt động liên tục và thực hiện chi trả chế độ nhuận bút, bồi dưỡng cho các tập thể, cá nhân tham gia hoạt động trang website theo quy định. 

3. Quyền hạn

Được tiếp cận các nguồn tin chính thức, công khai của Tổng Liên đoàn, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh phục vụ cho việc đưa tin tuyên truyền trên trang website Công đoàn Lào Cai.

Điều 11. Quy trình tin bài đăng tải   

          - Thư ký tiếp nhận tin, bài, ảnh phân loại gửi cho các đồng chí trong ban biên tập.

          - Ban biên tập theo lĩnh vực được phân công sửa chữa tin, bài, ảnh gửi tới thường trực phụ trách duyệt, sửa chữa.

- Thường trực phụ trách sửa chữa, duyệt tin, bài, ảnh chuyển quản trị mạng cho đăng.

- Quản trị mạng đăng.

Điều 12. Quản trị mạng

- Chịu trách nhiệm giúp Ban biên tập trong công tác kỹ thuật, đảm bảo cho trang website hoạt động. Thường trực ban biên tập và quản trị, quản lý các thiết bị kỹ thuật phục vụ tác nghiệp của Ban biên tập và quản trị.

          - Cán bộ được phân công phục vụ trang website chịu trách nhiệm cập nhật thông tin, bài viết lên mạng website khi đã được phê duyệt; Đảm bảo hoạt động của Trang thông tin điện tử được an toàn, thông suốt. Lưu giữ tin bài (bằng văn bản khi đã được duyệt, ký) chuyển thư ký tổng hợp.

- Chỉ có ủy viên quản trị mạng trong ban Biên tập và chuyên viên được phân công phục vụ trang website có mật khẩu để truy cập và biên tập thông tin. Có trách nhiệm bảo mật thông tin mật khẩu truy cập hệ thống quản trị website không được cung cấp tài khoản và mật khẩu cho người khác sử dụng. Trường hợp bị lộ mật khẩu phải báo ngay ban biên tập và quản trị để xử lý.

 

Chương IV

KINH PHÍ THỰC HIỆN, KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT 

Điều 13. Thù lao nhuận bút tin, bài trên trang website

  Các thành viên Ban biên tập, các cá nhân có bài viết, hoặc phục vụ trang Website được hưởng thù lao nhuận bút theo chế độ nhuận bút báo chí và quy định của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh.

Điều 14. Kinh phí thực hiện

1. Kinh phí để duy trì hoạt động của website do ngân sách Công đoàn chi trả.

2. Thư ký phối hợp với quản trị mạng theo dõi và tổng hợp tin, bài đăng trên trang website, hằng tháng lập danh sách và đề nghị thanh toán chế độ thù lao nhuận bút và phụ cấp theo quy định LĐLĐ tỉnh.

 

 

 

Điều 15. Khen thưởng và kỷ luật

1. Các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích đóng góp cho hoạt động của trang website được đề nghị khen thưởng theo quy định của Liên đoàn Lao động tỉnh.

2. Các tập thể, cá nhân có hành vi vi phạm, tùy theo mức độ sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Điều 16: Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Trong quá trình thực hiện, Quy chế sẽ được bổ sung và hoàn chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế./.

 

TM. BAN THƯỜNG VỤ
CHỦ TỊCH 

Đã ký

 

                                    Nguyễn Hữu Long

 

Album Ảnh

Bản Tin Công Đoàn

Liên kết sở ban ngànhDiện tích: 6.383,9 Km2

Dân số (2013): 656.900